…… पावसात ती …..

 

 

 

पाण्याने भिजलेली …

थंडी ने शहारलेली …

विजांच्या कडकडाटाने घाबरलेली …

पावसाच्या थेंबांनी नटलेली …

ओलाव्याने सजलेली …

छत्रीत लपलेली …

चिखलावर थोडीशी रागावलेली …

पण वार्याने सुखावलेली …

दगडा दगडावर पाय टाकत चाललेली …

स्वतः ची स्वतःच सावरलेली …

खोटी खोटी रुसलेली …

थोडीशी लाजलेली …

माझ्याशी हसलेली …

जोराच्या पावसात ….

काळ्या ढगांच्या काळोखात … 

छत्र्यांच्या गर्दीत ….

खरंच ती … 

ती फार …. सुंदर दिसत होती …