…. वाट बघता बघता ….तुझी वाट बघता बघता …

रस्ता तेवढा संपला,

तू तर आलीच नाहीस …

पण अपघात मात्र घडला…


यायचंच नवथ तुला …

हे मी समजून घ्यायला हवं होतं,

वेळ नसल्याचा तूझं कारण …

मला genuine वाटलं होतं…

तू सोबत असतीस ,

तर मला माझ्याही आधाराची गरज नवथी ,

तू फक्त सोबत असावी ,

एवढीच माझी इच्छा होती …


मी तुझी वेड्यासारखी वाट पाहत होतो…

हे मला आत्ता पटलं ,

तुला मात्र अजूनही …

माझं मन नाही कळलं …


वाट पाहून तुझी …

मला वाटतं आत्ता काही उपयोग नाही ….

पण या मनाला कोण समजावत बसणार …

ते माझं ऐकतच नाही ….
Advertisements