… असचं कधीतरी पावसाळ्यात …

असचं कधीतरी पावसाळ्यात ,
सूर्य मावळताना संध्याकाळी ,
तू मला भेटायला येशील …

थोड्याशा गारव्यात ,
गरम गरम Coffee पिताना ,
तू माझ्याबरोबर बराच वेळ गप्पा मारशील …

Hotel च्या पायर्या उतरताना ,
तुझा पाय लचकला तर ,
तू अलगद तुझा हात माझ्या हातात देशील …

रस्त्याने चालताना ,
अचानक पावसाच्या सरी कोसळायला लागल्या ,
की तू मला तुझ्या छात्रित बोलावाशील …

पावसाच्या पडणार्या थेंबांना ,
तू तुझ्या गोर्या हातांत झेलशिल ,
आणि हळूच त्याना हसत हसत हवेत उड़वशील …

थोडीशी भिज़लेली ,
थंडीने थोडीशी गारठलेली तू …
… तू त्या पावसात किती सुंदर दिसशील …

अशातच अचानक ढग गडगडले ,
थोडीशी वीज कडाडली की ,
त्यांना घाबरून तू मला बिलगशील …

घरी जायला उशीर होइल ,
या भीतीने तू घाबरशील ,
पण पुन्हा भेटायचं वचन देऊन जाशील …

असचं कधीतरी पावसाळ्यात ,

सूर्य मावळताना संध्याकाळी ,
तू मला भेटायला येशील …
… मी वाट पाहतोय ,
Hope तू मला Call करशील ….


Advertisements