…..प्रश्न……

प्रश्न कसे विचित्र असतात ,
साध्या सरळ रेषेला वाकड़ करून पूर्ण विराम लावतात

आपल्या अस्तित्वा बद्दलचे प्रश्न आपल्या आधी सुरु होतात ,
आणि आपल्या जान्या नंतर देखिल चालु राहतात

सुरुवातीला अगदी साधे सोपे असतात ,
नंतर कठिन होत जातात

आधी एखाद्या शब्दाचेच अस्सतात ,
नंतर +,-पासून integrator, differentiators पर्यन्त पोहचतात

कधी कधी Pythagoras किव Newtons Laws ने सूटतात ,
तर कधी कशाचाही उपयोग होत नाही

कधी प्रश्न Personal असतात ,
तर कधी ते सग्ल्यान्चेच असतात

प्रश्न अभ्यासाचे असतात ,
प्रश्न Future, Carrier, Life चे असतात ,
प्रश्न नात्यांचे, मैत्रीचेप्रेमाचे असतात ,
काही प्रश्न तर असेच असतात

प्रत्येक उत्तराला निदान एकतरी प्रश्न असतो ,
पण प्रत्येक प्रश्न ला उत्तर असतेच असे नाही

प्रश्न भरपूर असतात ,
तरी उत्तरे मात्र थोडीच असतात

प्रश्नांची उत्तरे बरोबर दिली की Prizes भेटतात ,
त्यानेच Slumdogs चे Millionaire देखिल होतात

चुकीच्या उत्तरानादेखिल Negative Marking असतात ,
Wrong answers समोर्च्यान्वर Wrong Impression पाडतात

प्रश्न सग्ल्यान्च्याच आयुष्यात असतात ,
उत्तरे मात्र काहिनाच देता येतात

याच प्रश्नांच्या गर्दित काही प्रश्न मनाला लागतात ,
तर काही प्रश्न जगायला शिकवतात
प्रश्नान्शिवाय जगण अशक्य आहे हेच दाखवतात

Advertisements