…… जीवन ………

जीवन कसं असतं ?
जगण्या पेक्शा मरणं सोप असतं …

स्वप्नान मागे धवायाच असतं ,
पण नेहमी च्या ट्रेन ला मातृ सोडायच नसतं …

मनातल्या मनात रडायच असतं ,
पण चेहर्या वर मातृ स्मितहास्य दाखावावं लागतं …

आपल्याबरोबर चे सगळेच भरपूर पुढे गेलेले दीस्तात ,
पण आपणच मागे का? याबद्दल अनेक प्रश्न पडतात…

कधी कधी आयुष्य एकाच क्षणात संपतं ,
तर कधी एक क्षण जीवनभर संपतच नाही असं वाटतं …

जीवन आपलच असतं ,
पण आपण इतरांसाठी का जगतो ते ठाऊक नसतं ...

मरणं आपल्या हातात नसतं असे लोक म्हणतात ,
मग जगनं तरी कुठे आपल्या हातात असतं याचा विचार करायला ते विसरतात …

Advertisements